Przełamujemy schematy

O nas

Ustrój i organizacja adwokatury RP znajduje uregulowanie w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124), wielokrotnie nowelizowanej.
§
Adwokatura RP powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowania i stosowania prawa. Zorganizowana jest na zasadzie samorządu adwokackiego.
§
Adwokaturę stanowią wszyscy adwokaci i aplikanci adwokaccy. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom. Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej. Każdy adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 50 tys. euro.
§
Adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na określonym przez Naczelną Radę Adwokacką terytorium Państwa, tworzą Izbę Adwokacką.
Izba Adwokacka w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem teren dawnych województw krakowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego oraz część podkarpackiego.
§
Adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby może być wyłącznie osoba, która ukończyła uniwersyteckie studia prawnicze, korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru i swoim zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu oraz odbyła w Polsce aplikację adwokacką i złożyła egzamin adwokacki. Z odbycia aplikacji i złożenia egzaminu adwokackiego zwolnione są niektóre osoby, w okolicznościach wymienionych w ustawie.

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455) – w zakresie określonym tymi przepisami.

Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

FacebookTwitterGoogle+