banner

W wielu sprawach można próbować ominąć sąd powszechny i rozwiązać spór w drodze mediacji lub przed sądem arbitrażowym – polubownym. Dlatego warto czasem zdecydować się na tzw. pozasądowe metody rozstrzygania sporów. Każdy przedsiębiorca i każda osoba indywidualna w celu rozwiązania sporu może wybrać postępowanie przed mediatorem lub sądem polubownym, które jest skuteczne, szybkie oraz z reguły tańsze niż postępowanie przed sądem powszechnym.

§

Mediacja:

Jest to proces, w którym strony dobrowolnie, przy pomocy neutralnego mediatora wspólnie dochodzą do rozwiązania sporu. Ugoda podpisana przed mediatorem, a następnie zatwierdzona przez sąd ma powagę ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdził sąd przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Mediatorem może być adwokat. Strony mają wpływ na jego wybór. Podczas mediacji warto korzystać z pomocy adwokatów, ponieważ zadbają o właściwe oraz zgodne z prawem sformułowanie ugody. W Polsce jest wiele centrów mediacji, m.in. Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Na jego liście widnieją również adwokaci-mediatorzy zrzeszeni w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

2016-01-15 (2)

Arbitraż:

W sytuacji sporu, gdy strony nie doszły do porozumienia, a chcą uniknąć procesu przed sądem powszechnym, mogą skierować sprawę do sądu arbitrażowego (polubownego).

Sąd polubowny jest organem, który kierując się zasadami słuszności, wnikliwie bada sprawę i szybko wydaje wyrok. Wyrok ten ma taką moc jak wyrok wydany przez sąd powszechny. Procesy w sądach powszechnych trwają dosyć długo, natomiast sądy polubowne działają z reguły sprawniej i szybciej. Wyroki sądu polubownego nadają się do egzekucji na tych samych zasadach, co wyroki sądów powszechnych. Ponadto w sądach polubownych orzekają arbitrzy wybrani przez strony sporu.
Zawierając umowy, warto zatem pamiętać, aby – jeżeli jest to możliwe i uzasadnione – wpisywać do nich tzw. klauzule arbitrażowe, tzn. zapisy, które umożliwią w przyszłości prowadzenie sporu przed sądem polubownym.

W klauzulach arbitrażowych należy wskazać, który sąd polubowny będzie rozstrzygał spór. Klauzule te powodują, że w chwili zaistnienia sporu strony umowy są zobowiązane poddać się postępowaniu arbitrażowemu. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa wiele stałych sądów arbitrażowych. Adwokat doradzi Ci, jak skutecznie dokonać zapisu na sąd polubowny i właściwie wskazać taki sąd. Warto dodać, że na listach arbitrów sądów polubownych znajduje się bardzo wielu adwokatów.

§

FacebookTwitterGoogle+
Umów się banner